Navigace

Obsah

ROZHODNUTÍ

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) podle § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád rozhodl ředitel Základní školy a Mateřské školy Náměšť na Hané, okres Olomouc Mgr. Ladislav Havelka takto:

 

Uchazeči s registračními čísly:

Z01, Z02, Z03, Z04, Z05, Z07, Z08, Z09, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17, Z18, Z19, Z20, Z21, Z22, Z23, Z24

 

 

se přijímají

 

k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy s místem poskytovaného vzdělávání Zábraní 514, Náměšť na Hané (dále jen „mateřské školy“) od 1. 9. 2020.

 

Uchazeč s registračním číslem: 

Z06

                                                                      se přijímá

 

k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy s místem poskytovaného vzdělávání Zábraní 514, Náměšť na Hané (dále jen „mateřské školy“) od 1. 12. 2020.

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy a Mateřské školy Náměšť na Hané, okres Olomouc ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje.

 

 

 

Mgr. Ladislav Havelka

ředitel školy

 

Informace k zápisu do mateřské školy na školní rok 2020/2021

 

Aktuální informace k organizaci a průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání

do Základní školy a Mateřské školy Náměšť na Hané, okres Olomouc

 

V souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021 vydávám toto opatření, které mění organizaci a průběh zápisu.

 

 1. Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy, bude jen upuštěno od některých tradičních postupů.

 

 1. Zápis bude organizován bez přítomnosti dítěte v mateřské škole a také bez přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole.

 

 1. Potřebné dokumenty k zápisu najdete na www.zsnamest.cz/materska-skola/dokumenty/

 

 1. Jedná se o tyto dokumenty:
 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Evidenční list
 • Informovaný souhlas zákonného zástupce
 • Poučení zákonných zástupců

 

 1. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – viz. Evidenční list. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz vzor níže), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

 

 1. Výše uvedené dokumenty vlastnoručně podepište. Dále přiložte neověřenou kopii rodného listu dítěte a zašlete DOPORUČENĚ klasickou poštou na adresu ředitelství:

Základní škola a Mateřská škola Náměšť na Hané, okres Olomouc

Komenského 283

78344 Náměšť na Hané

 

 1. Termín pro příjem žádosti stanovuji od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020. (16. 5. 2020 musí být žádost doručena již ve škole, podejte tedy žádost tak, aby ji pošta do tohoto data doručila !!!)

 

 1. Do Evidenčního listu nám prosím uveďte Vaše mobilní číslo nebo e-mail – sdělíme Vám na něj kód, pod kterým pak bude vydáno rozhodnutí o přijetí.

 

 1. Zveřejněná kritéria pro přijetí zůstávají v platnosti, kapacita mateřské školy je dostatečná, předpokládáme, že přijmeme všechny děti.

 

Přednostní kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021:

 1. dítě, které má nastoupit k povinnému předškolnímu vzdělávání, tj. dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a dítě s odkladem povinné školní docházky (25 b.)
 2. dítě, které k 1. 9. 2020 dosáhne 3 let věku (20 b.)
 3. dítě s trvalým pobytem v Náměšti na Hané (10 b.)

              

Podpůrná, individuálně hodnocená kritéria:

 1. dítě, jehož sourozenec již navštěvuje MŠ, kam se dítě hlásí (2 b.)
 2. opakované podání žádosti/individuální situace (2 b.)
 3. dítě, které je zdravotně způsobilé, tj. proočkované dle očkovacího kalendáře – doloženo potvrzením lékaře (2 b.)

V případě shody rovnosti kritérií má přednost starší uchazeč, v případě další shody rozhodne los.