Navigace

Obsah

Informace k organizaci výuky a testování na COVID 19 od 12.4. 2021

Typ: ostatní
Vážení rodiče, přinášíme Vám informace k rotační prezenční výuce na 1. stupni od 12.4.2021
Veškerý provoz školy se bude řídit manuálem z MŠMT, který je v příloze této zprávy. V něm jsou uvedeny všechny podrobnosti.Podrobnosti k testování jsou uvedeny v manuálu k očkování, který je rovněž přiložen.

aktualizováno 9.4.2021 ve 12:00 hodin

Týden od 12.4. 2021 do 16.4. 2021 bude mít prezenční výuku 1., 2., 3.A a 4. A třídy

týden od 19.4. do 23.4. 2021 pak 3.B, 4.B a 5. třída.

Tento cyklus se bude pak nadále opakovat. Platit budou režimová opatření MŠMT, která jsou přiložena k této zprávě. Plánujeme, že družina bude normálně v provozu, jen zvažte prosím nutnost družiny u 4. ročníku, tam bude organizačně obtížné dodržet homogenitu skupin (týká se 4.A).  Vyučování začíná v obvyklém čase a vyučuje se podle platného rozvrhu hodin.

(To znamená, že na testování dojdou děti ve stejném čase, jak chodí do školy, tedy na 7:25.)

Obědy mají děti automaticky přihlášeny. Pokud nebudete mít o obědy zájem, je třeba je do 9.4. 2021 do 12:00 hodin odhlásit.

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením výuky a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření MZd (např. nošení respirátorů zaměstnanci, nošení roušek žáky) a zvýšených hygienických standardů (rozestupy, homogenita tříd, dezinfekce rukou apod.) provést/zajistit u dětí a pedagogických pracovníků, kteří osobně poskytují vzdělávání testovaným dětem, a dále u ostatních zaměstnanců školy, kteří přicházejí do osobního kontaktu s těmito žáky studenty nebo pedagogickými pracovníky realizaci testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. V případě ostatních zaměstnanců je pak postačující provádět preventivní testování 1x za týden. 

Vážení rodiče, budeme rádi, když u prvních testování budete přítomni a pomůžete vašim dětem. Předpokládáme, že v dalším období už se děti zvládnout testovat samy, pak už bude testování probíhat běžně ve třídě. První týden testování je záměrně organizován takto, abychom Vám mohli umožnit Vaši přítomnost.  Informace k samotnému testování a odpovědi na časté otázky najdete  ZDE.  Postup testování a druh testu je uveden na konci této zprávy.  Manuál k testování je v příloze této zprávy.

U žáků bude testování organizováno po příchodu ke škole (1. stupeň) ve venkovních stanech, postavených za školou. 

Aktualizováno - vzhledem k dnešním teplotám -6°C předpokládáme, že v pondělí nedosáhne ranní teplota 15° C. Testování přesouváme do přízemí budovy.  Všechny další instrukce zůstavají beze změny.

 

Do školy vstupujte kolem jídelny, přímo do zadního traktu. Testování bude probíhat dvakrát za týden, vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Testovat se bude na 4 pracovištích:

1. třída, 5. třída (tělocvična ŠD)   (pozn. : 5. třída v dalším týdnu)

2. třída (velká šatna)

3. třída (malá šatna)

4. třída (vestibul)

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných).

 V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny  žáky , kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů před provedením testu nebo 2 dnech po provedení testu (pro případy PCR testů, u kterých výsledky mohou být až druhý den). § Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení (viz příloha) o tom, že byl pozitivně testován. Daný žáknebo jeho zákonný zástupce, zaměstnanec školy je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Testování bude probíhat pomocí antigenních testů Singclean - video

Schématický postup při testování najdete ZDE.

 

Přikládáme postup testování:

1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.

2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.

3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.

4. Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 6 kapek aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.

5. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

  • Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte jí 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky.
  • Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.

6. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:

  • Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočte jej asi 10x.
  • Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.
  • Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.
  • Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.
  • Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.
  • Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut.

7. Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.

8. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.

9. Vyhodnocení testu:

  • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Dítěti/žákovi/studentovi je umožněna účast na prezenční výuce Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák či student zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.
  • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

 

 

 

Mgr. Ladislav Havelka, ředitel


Přílohy

Vytvořeno: 1. 4. 2021
Poslední aktualizace: 9. 4. 2021 11:45
Autor: Mgr. Ladislav Havelka