Obsah

CO JE TO EKOŠKOLKA?

Ekoškolky jsou v České republice otevřeny pro všechny zájemce od ledna 2015. Jejich uvedení do mateřských škol předcházelo dvouleté testování.

Jádrem programu Ekoškola je metodika 7 kroků, která staví na aktivitě dětí a jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. Díky spojení metodiky 7 kroků s konkrétními tématy je Ekoškola na celém světě oceňována jako program, který přináší výsledky na mnoha úrovních:

  • Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí.

  • Umožňuje žákům, dětem rozvíjet dovednosti a návyky, klíčové kompetence užitečné pro jejich další život.

  • Posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí.

  • Pomáhá zapojovat místní komunitu do života školy a školu do života komunity.

S naplněním metodiky a témat Ekoškoly přichází i ocenění. Jestliže škola úspěšně projde všemi 7 kroky a splní kritéria programu, získá mezinárodní titul Ekoškola symbolizovaný zelenou vlajkou. V neposlední řadě tak program přináší značné zviditelnění školy.C:UsersFilutaAppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.Wordimages(4).jpeg

Na mezinárodní úrovni koordinuje program Ekoškola nezisková organizace Foundation for Environmental Education (FEE) a v České republice od roku 2005 TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. Program probíhá pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí.

 

JAKÁ TÉMATA MÁME ZPRACOVANÁ?

 

PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Zdravá zahrada je otevřená kniha, z které se pořád máme co učit.        

Helena Vlašínová

 

V rámci tématu děti zkoumají vnitřní i vnější prostředí mateřské školy. Pátrají, z jakých materiálů jsou jejich hračky, nábytek a herní prvky na zahradě. Počítají, kolik mají rostlin, zjišťují, kdo je zalévá. Navrhujete s dětmi možnosti, jak se mohou do péče o rostliny zapojit. Vyjadřují se k tomu, co se jim líbí nebo co by chtěly ve školce a v jejím okolí změnit. Navrhují úpravy zahrady, zapojují se do pěstování zeleniny nebo bylinek.

 

 ODPADY

Odpad je věc, kterou stvořilo našich deset prstů a těch deset prstů by si s ním mělo také umět poradit. 

Paul Connett

 

V rámci tématu Odpady se děti učí, jak mohou vzniku odpadu především předcházet, jak s ním je možné dále pracovat a využívají ho k tvůrčí činnosti. Ve škole pátrají po tom, jaké druhy odpadu třídí, kde mají koše na jednotlivé druhy odpadu a hodnotí vhodnost jejich umístění. Děti také navrhují, co by se v tématu Odpady dalo ve škole zlepšit, plánují třídit více druhů odpadu, označují koše nebo třeba tvoří informační materiály pro rodiče.

 

JÍDLO

Raduji se z toho, že jsem něco nemusel koupit.                                  

Petr Ledvina

 

V tématu Jídlo se děti seznamují, s tím co vše je zodpovědná spotřeba jídla, do které patří i zásady zdravé výživy. Děti zjišťují původ potravin a učí se, proč jsou sezónní potraviny a potraviny z místních zdrojů šetrnější k životnímu prostředí. Samy pátrají, které potraviny mohou získat z blízkého okolí a které se musejí dovézt z daleka. Učí se o důležitosti ovoce a zeleniny pro člověka. Pokud je to možné, spolupodílejí se na zakládání záhonků a učí se pěstovat bylinky, zeleninu či ovoce. Zjišťují, jak lze vypěstované "dobroty" využít v kuchyni. 

 

VODA

Ne všichni a ne všude si jí váží, teprve její velký nedostatek nebo přebytek k ní obrací pozornost veřejnosti.  

Peter Swanson


V tématu Voda děti pochopí význam vody a proč je důležité vodou šetřit. Dozvědí se, odkud se bere voda v kohoutku, v jejich škole a kam putuje voda odpadní. Zamýšlejí se nad rozdílem mezi vodou z kohoutku a vodou balenou. Seznamují se s principy šetrného úklidu. Děti ve škole zjišťují, jak velkou mají spotřebu vody, jakou vodu pijí (kohoutkovou nebo balenou) a jaké čistící prostředky se ve škole používají. Navrhují, jak vodou ve škole šetřit.

 

Pravidla EKOTÝMU


 

CO JE METODIKA 7 KROKŮ?

V programu Ekoškola se na celém světě osvědčilo postupovat podle metodiky 7 kroků. Jednotlivé kroky dají našemu úsilí směr a pomohou nám uskutečnit pozitivní změny ve školce a jejím okolí.

1. krok

http://eko-skolky.cz/_files/userfiles/kroky/Ekotym.jpgEKOTÝM

Ekotým je základem fungování programu Ekoškola na mateřské škole. Je sestaven z dětí, ale i dospělých (dětí z různých tříd a různého věku, učitelů, rodičů i provozních zaměstnanců mateřské školy).

Společně vedete program Ekoškola a naplňujete podstatu 7 kroků na škole.

 

2. krok

ANALÝZAhttp://eko-skolky.cz/_files/userfiles/kroky/Analyza.jpg

Analýza je dalším důležitým krokem, který je třeba udělat na začátku. Analýza vám poskytuje reálnou představu o tom, jaké jsou silné a slabé stránky školy ve vybraných tématech a na co byste se měli zaměřit

v Plánu činností.  

 

3. krok   

PLÁN ČINNOSTIhttp://eko-skolky.cz/_files/userfiles/kroky/Plan.jpg

Při tvorbě Plánu činností vycházíte z toho, co jste zjistili v Analýze. Hledáte řešení, stanovujete si cíle a plánujete si aktivity, které vedou k nápravě slabých a k udržení silných stránek školy. Na tvorbě Plánu činností se podílí celý Ekotým a další členové školy.

 

4. krok 

SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍhttp://eko-skolky.cz/_files/userfiles/kroky/sled.jpg

Pravidelným sledováním a postupným vyhodnocováním Plánu činností zjišťujete, jak si vedete v naplňování jednotlivých cílů a úkolů.  Postupně vedete děti k rozvoji dovedností, především posuzovat výsledky své činnosti, pozorovat pokroky, hodnotit úspěchy a zjišťovat příčiny neúspěchů. 

 

5. krokhttp://eko-skolky.cz/_files/userfiles/kroky/EV_ve_vyuce.jpg

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE

Cílem environmentální výchovy je seznámit děti s tématy, kterými se zabývají v Analýze, Plánu činností a dalších krocích. Je důležité věnovat tématům dostatek času, aby jim děti opravdu rozuměly a chápaly souvislosti. Tento krok má dětem pomoci pochopit, proč se mají vybraným tématům věnovat.

 

6. krok

INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE

Krok Informování a spolupráce slouží  k tomu, aby všichni věděli, co se u http://eko-skolky.cz/_files/userfiles/kroky/Info.jpgvás v Ekoškole děje.  Nabízíte všem možnost zapojit se do realizace programu a přispět svými nápady a silami. Stejný cíl má tento krok i směrem ven, kdy oslovujete rodiče, širokou veřejnost, zastupitele i možné finanční podporovatele. Díky stálé spolupráci, informování ostatních a pořádáním zajímavých akcí se do programu postupně zapojuje celá mateřská škola, rodiče i širší veřejnost.

 

7.krok 

EKOKODEXhttp://eko-skolky.cz/_files/userfiles/kroky/Ekokodex.jpg

Ekokodex je společným souborem hodnot a pravidel. Jde o seznam, který ukazuje, co ve škole vyznáváte v rámci jednotlivých Témat. Zároveň vám slouží jako návod pro celou mateřskou školu i rodiče, jak se ohleduplně chovat k životnímu prostředí. Ekokodex tvoříte společně průběžně během realizace programu nebo i na jeho počátku. K Ekokodexu je dobré se po čase vracet a Ekokodex aktualizovat.


ekokodex odpadyekokodex prostředíhttp://eko-skolky.cz/_files/userfiles/ekokodex.jpg

Zdroj a více informací na www.eko-skolky.cz