Navigace

Obsah

Mateřská škola s mezinárodním titulem EKOŠKOLA

Příroda je naše hřiště

 

O současné podobě vzdělávání dětí v naší mateřské škole

Naše mateřská škola se již dlouhodobě aktivně zapojuje do environmentálních projektů, navštěvuje různá střediska ekologických aktivit například Sluňákov v Horce nad Moravou, IRIS v Prostějově či ORNIS v Přerově a klade důraz na pobyt dětí venku. 

V roce 2018 byla mateřská škola oceněna mezinárodním titulem EKOŠKOLY, který se podařilo při auditu na jaře 2020 a 2023 úspěšně obhájit. Od roku 2019 jsme zapojeni do projektu Les ve škole a aktuálně máme čtyři certifikované Lesní třídy – Berušek, Skřítků, Medvídků a Veverek.

Environmentální činnost ve výuce je podporována v různé míře zapojením všech tříd do EKOŠKOLKY, funkcí koordinátora EKOŠKOLKY Mgr. Lenky Svobodové, Dis., která poskytuje v této oblasti pedagogům rady a pomoc a environmentálně profilovanými dny, které se projevují i ve zvolených tematických celcích během celého školního roku.

Pedagogové naplňují cíle předškolního vzdělávání i ve venkovním prostředí se zaměřením na otázky životního prostředí, místa, kde žijeme, zdravého životního stylu nebo vztahu dětí k přírodě. K naplňování dílčích vzdělávacích cílů mohou maximálně využívat prostory školní zahrady. Konkrétně se jedná o pomoc při zahradnických pracích, hry v písku, s vodou, hlínou, pěstování bylinek, zeleniny, květin, sypání do krmítek, sběr přírodnin, apod. Dalším specifikem je začleňování prvků lesní pedagogiky, které spočívá v didakticky zacílených vycházkách do nedalekého lesa, zámeckého parku či přírodní rezervace Terezského údolí.

Jedním z důvodů těchto změn, tedy začleňování prvků lesní a venkovní pedagogiky, je působit na dítě tak, aby pro něj bylo samozřejmé trávit čas v přírodě, aby bylo citlivé vůči životnímu prostředí a podílelo se na jeho udržitelnosti a kvalitě.

Pro vnímání přírody není důležité mít pouze povšechné znalosti o tom, jak se k ní chovat, ale být vůči ní skutečně vnímavý. Tato vlastnost se skládá z touhy poznávat svět kolem sebe, uvědomovat si ničení přírody a důsledky těchto změn a z toho vyplývající potřeby přírodu chránit i ze samotné aktivní ochrany.

Pro rozvoj této citlivosti vůči životnímu prostředí naše MŠ zařazuje do vzdělávání:

  • minimální dvouhodinový pobyt dětí za den na školní zahradě, která je vhodně upravená a umožňuje rozvíjet prvky venkovní pedagogiky
  • péče o něco živého (zvíře, záhon, okolí MŠ), děti se učí tomu, že jakýkoli nevhodný zásah může ovlivnit a negativně změnit životní prostředí na dlouhou dobu
  • projektové dny k významným mezinárodním dnům, které přibližují proenvironmentální činnosti
  • prožitkové učení v přírodě (poslouchání zvuků přírody, doprovod písní na přírodniny, hmatové testy, porovnávání struktury přírodního materiálů, poznávání všemi smysly)
  • realizace environmentálního vzdělávání není nudná nebo stereotypní, nicméně děti poznávají primárně své okolí a mohou s pedagogem vybrat místo, které bude jen jejich a na němž budou intenzivněji vnímat změny v přírodě
  • podpora samostatnosti dětí a zodpovědnosti za jejich chování vůči přírodě a ostatním lidem

Terezským údolím

 

Na zahradě MŠ ve spolupráci s rodiči a dalšími dobrovolníky byly postupně vybudovány různé edukativní přírodní prvky, ale také další místa vhodná pro uskutečňování venkovní předškolní pedagogiky.

Prvky byly rozmístěny do zón, které jsou nějakým způsobem tematicky propojeny
 a současně příliš nezasahují do prostoru k volnému pohybu a hře dětí.

V zadní části zahrady tak byla vytvořena zóna pracovní, která zahrnuje bylinkovou spirálu, vyvýšené zeleninové záhony, květinový záhon či kompost. Zóna odpočinková s dřevěnou kulatinou na sezení ve stínu pod stromem i na slunci v komunitním kruhu, která skýtá spoustu možností nejen k odpočinku ale i ke hře. Zóna výzkumná je nejpestřejší, obohacuje nejen smysly – hmatový chodník, blátivá kuchyně, ale umožňuje poznávat různé druhy živočichů – hmyzí hotel, ještěrkovník a sezónní výzkumná louka.

Do budoucna bychom chtěli tyto prvky šetrně přenést i na další části zahrady.

 

Zázemí mateřské školy

Budova mateřské školy postavena v letech 1978 až 1982, provoz byl zahájen slavnostním otevřením 1. září 1982. Od této doby se změnil její venkovní pohled výměnou střechy a v roce 2014 celkovou rekonstrukcí – plastová okna, celkové zateplení budovy a nová barevná fasáda. Od roku 1993 do roku 2017 byla škola samostatným právním subjektem, nyní je součástí základní školy.

V současné době je plně využita její kapacita – má celkem čtyři třídy.

V prvním patrovém pavilonu jsou umístěny dvě třídy - Medvídků a Berušek, v druhém pavilonu se nachází třídy Veverek a Skřítků.

Ke škole náleží hospodářský pavilon, v němž byla zřízena keramická dílna, která slouží nejen pro potřeby školy, ale také veřejnosti, dále se zde nachází třída speciálního pedagoga, je zde prádelna se sušárnou, archiv školy a sklady.

Zahrada obklopující mateřskou školu nabízí velké možnosti pobytu dětí v jakémkoliv ročním období. V přední části mohou děti využívat pískoviště, hrad se skluzavkou a horolezeckou stěnou, kolotoč, různé houpačky, průlezky a domeček. V zákoutí je vybudováno ohniště, kde je dostatek prostoru pro dětskou hru, ale i pro pořádání společných akcí s rodiči – ať už se jedná o opékání buřtíků, pasování na školáky, které se koná vždy na závěr školního roku. V zadní části zahrady jsou vybudovány drobné environmentální prvky, které slouží potřebám celé mateřské školy. V zimních měsících využijí děti uměle vybudovaný kopec k zimním radovánkám – sáňkování a bobování.

Naše škola se nachází v klidné lokalitě, obklopené pěknou zahradou, poblíž potoka, zahrad, polí, lesů a luk, což umožňuje pozorování změn přírody v souvislosti s ročním obdobím, poznávání živočichů, rostlin, ale také vnímání důležitosti ochrany přírody.

Mateřská škola má čtyři oddělení – třídy: Medvídci, Berušky, Veverky a Skřítci.

Prostory všech tříd jsou dostatečně velké a vyhovují skupinovým a individuálním činnostem.

Každá ze tříd má vlastní vstup do budovy, vlastní šatnu a sociální zařízení. Umývárny jsou v obou budovách řešeny tak, aby zajišťovaly bezpečný dohled nad dětmi, jednotlivá WC jsou oddělena, aby poskytovala dětem určité soukromí. Postupně probíhá rekonstrukce sociálních zařízení a umýváren, dle dlouhodobého záměru naší MŠ. Součástí každého oddělení jsou malé kuchyňky určené pro přípravu a výdej stravy. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem a dostatkem hraček, pomůcek, které doplňujeme. Vytvořili jsme pro děti herní koutky např. domácnost, knihy a písmena, ateliér, stolní hry, autíčka a dráhy, kostky, kadeřnictví a PC koutek. Při nákupu hraček klademe důraz na výběr z pohledu podpory osobnostního rozvoje dítěte. Tělocvičné nářadí odpovídá bezpečnostním předpisům, náčiní je průběžně doplňováno.

Chodby, šatny jsou využívány pro výstavy prací a výrobků dětí.

Informačním zdrojem pro rodiče jsou nástěnky, nástěnné pořadače v šatnách tříd, webové stránky, portál Digiškolka a samozřejmě konkrétní rozhovory s učitelkami.

Mateřská škola je vybavena barevnými kontejnery na tříděný odpad. Nejen děti, ale i personál mateřské školy tak přispívá ke snižování netříděného odpadu.

Didaktické materiály, odborná a dětská literatura jsou umístěny ve 4. třídě Skřítků. Tyto pomůcky a literatura, které jsou stále aktuálně doplňovány, využívají pro svou práci učitelky naší mateřské školy. Mají tak možnost dalšího sebevzdělávání. Pro svoji práci může personál mateřské školy využít notebooky, iPady připojené na internet, tiskárnu s kopírkou, televizory a přehrávače DVD.

Vstupní dveře jsou na obou budovách zabezpečeny kamerovým systémem.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (týkajících se např. čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučností, světla a stínu, alergizujících či jedovatých látek a rostlin apod.).