Obsah

Provozní doba mateřské školy

Provozní doba je stanovena od 6.00 do 16.30 hodin.

Mateřská škola je zpravidla po dohodě se zřizovatelem uzavřena na pět týdnů v měsíci červenci a srpnu a v období vánočních prázdnin.

Dopoledne:

Scházení všech dětí v Beruškách

  • od 7 hodin rozchod do tříd (Medvídci, Veverky, Skřítci)

Odpoledne:

  • od 15.30 hodin jsou Medvídci v Beruškách a Veverky ve Skřítcích
  • od 16.00 hodin jsou všechny děti v Beruškách

Děti ze třídy Berušek jsou po celý den ve své třídě.

 

Denní režim

Předškolní vzdělávání dětí podle školního vzdělávacího programu probíhá podle denního režimu tak, aby respektovalo věkové a individuální potřeby dětí a vycházelo z možností mateřské školy.

Rodiče mohou přivádět děti do mateřské školy tak, aby nejpozději v 8,15 hod. opustili budovu, která se z bezpečnostních důvodů uzamyká. Dítě lze přivést i později na základě předchozí domluvy s učitelkou ve třídě.

Denní režim:

6:00 – 8:00                 scházení dětí v MŠ, poté se MŠ uzamyká

8:00 – 9:30                 spontánní hry a činnosti

            řízené činnosti k naplnění školního vzdělávacího programu

           pohybové a relaxační aktivity

           hygiena, průběžná svačina, příprava na pobyt venku

9:30 – 11:30               pobyt venku

11:30 – 12:30             oběd, hygiena, příprava na odpočinek

12:30 – 14:15             pohádka, odpočinek na lehátkách, klidové činnosti dle volby dětí

14:15 – 14:45             hygiena, odpolední svačina

14:45 – 16:30             řízené a spontánní činnosti, dle počasí pobyt na zahradě MŠ

16:30                          MŠ se uzavírá

 

Vyzvedávání dětí po obědě je od 12.00 – 12.30 hod.

Po odpoledním odpočinku je možné vyzvednout děti od 14.30 hod. do konce provozu školy.

Vzhledem k opakovaným pozdním příchodům rodičů při vyzvedávání dětí a nerespektování dodržovaní provozní doby mateřské školy budou prováděny v případě porušení školního řádu zápisy. Po opakovaném porušení této části školního řádu je možné ukončit dítěti docházku do mateřské školy.

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Pro školní rok 2023/2024 byla stanovena měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání na 162 ,- Kč. Předškoláci a děti s odkladem školní docházky (povinné vzdělávání) úplatu v letošním školním roce neplatí.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne příslušného měsíce pouze bezhotovostní platbou na číslo účtu školy 153928467/0300.